Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Centralny system informatyczny

Centralny system teleinformatyczny (CST) wspiera realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

W systemie znajdują się informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji.

System spełnia wymogi Unii Europejskiej stawiane systemom teleinformatycznym, w tym wymogi dotyczące ułatwienia beneficjentom wymiany informacji z właściwymi instytucjami.

Centralny system informatyczny służy do:

 • obsługi projektów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach:
  • krajowych programów operacyjnych,
  • programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których Instytucja Zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski,
  • regionalnych programów operacyjnych - w zależności od decyzji Instytucji Zarządzającej danym programem;
 • gromadzenia danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;
 • sprawdzenia, czy wydatki poniesione przez beneficjentów są prawidłowe i zgodne z prawem krajowym i unijnym (proces certyfikacji wydatków).

Dla beneficjentów najważniejszą aplikacją wchodzącą w skład centralnego systemu teleinformatycznego jest Aplikacja obsługi wniosków o płatność stanowiąca część aplikacji głównej systemu. Umożliwia dostęp do informacji o realizowanych projektach, składanie wniosków o płatność drogą elektroniczną oraz komunikowanie się z instytucją udzielającą wsparcia.

Beneficjenci uzyskują dostęp do systemu w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

 • Profilu Zaufanego,
 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.